Update verkenners situatie in de gemeenteraad van Arnhem

Arnhem - Ongeveer een jaar na de installatie van het college in de gemeente Arnhem is door twee
van de vier coalitiepartijen de samenwerking in de coalitie opgezegd. De coalitie bestond
uit: GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Op vrijdag 21 juni hebben GroenLinks en de PvdA
aangegeven geen basis meer te zien om met de twee andere coalitiepartijen (VVD en
D66) de samenwerking in het college te continueren. Het college is overigens
aangebleven en de wethouders hebben hun werkzaamheden voortgezet.
Tijdens het raadsdebat van woensdag 26 juni over de ontstane situatie is middels
aanname van een motie besloten dat er twee verkenners moesten worden aangesteld om
een advies te formuleren omtrent de politiek-bestuurlijke impasse. Besloten is dat de
twee verkenners zowel van GroenLinks- en VVD- huize zouden moeten zijn.
Ondergetekenden zijn door de fracties van GroenLinks en de VVD benaderd en hebben
deze opdracht aanvaard.

Hierbij doen de verkenners verslag van de eerste stappen om de impasse te doorbreken.
Hieronder worden de tot nu toe doorlopen processtappen toegelicht, wordt informatie
aan de raadsfracties ter beschikking gesteld en het vervolg geschetst.

Proces
Om een beeld te kunnen vormen van de achtergronden en omstandigheden van het
ontstaan van de politiek-bestuurlijke impasse hebben de verkenners informatie
verzameld en verschillende gesprekken gevoerd. Hieronder treft u een overzicht van de
gesprekken aan alsmede een verwijzing naar eventuele bijgevoegde documenten.
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met burgemeester Marcouch.
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Mark Coenders (fractievoorzitter
GroenLinks) en Leendert Combée (fractievoorzitter VVD) voor een nadere duiding
van de opdracht.
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met delegaties van alle in de Arnhemse
gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. Ter voorbereiding op deze algemene
ronde is alle fracties verzocht schriftelijk te reflecteren op op basis van een drietal
vragen (zie bijlage I).
- Van de laatstgenoemde gesprekken is een schriftelijk verslag opgesteld dat voor
publicatie aan de desbetreffende fractie ter correctie/accordering is voorgelegd
(zie bijlage II).
- De wethouders van het college zijn telefonisch gesproken.
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de vier fractieleiders van de
voormalige coalitie. Namens de PvdA nam de vice-fractievoorzitter deel wegens
vakantie van de fractievoorzitter.

Tussenstand
Na de gesprekken is het de verkenners duidelijk geworden dat de ontstane situatie geen
eenvoudig te ontwarren knoop is. Verschillende factoren hebben aan de totstandkoming
en escalatie bijgedragen. Die complexiteit en het gegeven dat de vakantieperiode reeds
is gestart maken dat vervolgstappen op zeer korte termijn niet opportuun en kansrijk
zijn.

Als verkenners kunnen wij niet anders dan de verdere uitvoering van onze opdracht over
de zomervakantie heen tillen. Vanaf 19 augustus zullen wij onze werkzaamheden weer
hervatten en u nader informeren over het vervolg.

Rutger Groot Wassink/ Jan Markink

Meer berichten