KWP presenteert ontwerp-masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Arnhem -  KWP heeft het ontwerp-Masterplan voor Stadsblokken Meinerswijk gisteravond tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in Meinerswijk gepresenteerd. Het ontwerp-Masterplan omvat de huidige stand van de plannen voor het gebied en biedt de ruimtelijke hoofdprincipes die zullen leiden tot een financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar totaalplan. Hierdoor wordt de ambitie haalbaar om van Arnhem Stadsblokken Meinerswijk een groot, aaneengesloten en robuust uiterwaardenpark te maken.

Het ontwerp-Masterplan
Het ontwerp-Masterplan De Eilanden 3.0, zoals het document voluit heet, houdt rekening met de spelregels uit de gemeentelijke Gebiedsvisie en het Uitwerkingskader. Tijdens het referendum in 2016 stemde een meerderheid van de Arnhemmers vóór dat Uitwerkingskader, waardoor uitwerking van het ontwerp Masterplan met een groot mandaat van start kon gaan. In het ontwerp-Masterplan zijn de thema's Water, Landschap & Natuur, Cultuurhistorie, Gebruik & Recreatie en Ontsluiting & Infrastructuur leidend. De tweede helft van het plan gaat gedetailleerd in op de drie ontwikkelgebieden: het nieuw te vormen Meinerseiland, de Haven van Workum en de ASM haven.

Gelegenheid om vragen in te dienen
Het plan en de film zijn online te bekijken op www.stadsblokkenmeinerswijk.nl. Geïnteresseerden kunnen vragen over het plan e-mailen aan info@stadsblokkenmeinerswijk.nl. KWP publiceert op korte termijn een verzameldocument met antwoorden op binnengekomen vragen, inclusief vragen die geïnteresseerden op de informatieavond indienden. Een kopie van het document gaat naar de gemeente Arnhem. Vragen die vóór vrijdag 10 november, 8 uur 's ochtends worden ingediend, worden gepubliceerd. Overige vragen worden persoonlijk per e-mail beantwoord.

Informeren en betrekken van de stad
KWP heeft de belofte dat Arnhemmers betrokken zouden worden bij de planvorming, serieus genomen. Er is sinds het referendum veel contact geweest met geïnteresseerden en belanghebbenden uit de stad. Ook is er nauw samengewerkt met de gemeente Arnhem en het Kwaliteitsteam, die de plannen toetsen. Het informatiecentrum in Meinerswijk werd goed bezocht door Arnhemmers en er werden diverse openbare informatieavonden en rondleidingen georganiseerd. In afzonderlijke afspraken met belanghebbende personen en partijen werden aangedragen ideeën besproken en gezamenlijk oplossingen bedacht.

Vervolgtraject
Het ontwerp-Masterplan is na afloop van de bijeenkomst gepubliceerd op www.stadsblokkenmeinerswijk.nl. De plannen zijn ook ingediend bij de gemeente Arnhem. Na behandeling door het college van B&W en vervolgens de Arnhemse gemeenteraad werkt KWP aan verdere concretisering van de plannen. Dit moet leiden tot een bestemmingsplanwijzigingsaanvraag voor het gebied in 2018. KWP hoopt dat geïnteresseerden en belanghebbende partijen contact blijven zoeken en ideeën blijven aandragen. Met hen gaan wij opnieuw serieus en respectvol in gesprek.

Meer berichten

Shopbox